ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

Odpady

Termíny svozů

Kalendář svozů odpadů pro rok 2021 je zde - Kalendář 2021

Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Studené č. 1/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZDE

 

Jak třídit odpad

Biologické odpady

- do bioodpadu patří tráva, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, listí, zbytky rostlin, dřevní štěpka, piliny, spadané ovoce apod.

Zvláštní kontejner je od dubna do konce října přistaven ke sběrnému místu v termínech dle svozového kalendáře ( též vyvěšeno na výlepových plochách a internetových stránkách obce )

Papír

- svázaný papír do balíku možno odkládat do skladu sběrného místa - místnost pod Podskalákem

Do vytříděného papíru patří:

noviny, časopisy, reklamní letáky, katalogy, kalendáře, obrázky, kancelářský papír, obálky, desky, deníky, sešity, knihy, papírové obaly, sáčky, ubrousky, papírové kartony, lepenky, krabice a další.

Do vytříděného papíru nepatří:

nápojové kartony, voskovaný papír, poplastovaný papír, potravinami či jinak znečištěný papír, mokrý papír, kopíráky, pauzovací papír, obvazy, vložky, jednorázové pleny, dehtový papír.

Plasty včetně PET lahví, nápojové kartóny

- v igelitových pytlích označených kódem možno odkládat do skladu sběrného místa - místnost pod Podskalákem, nebo v den svozu dle svozového kalendáře u silnice III. třídy ( termín svozu též vyvěšen na internetových stránkách ),

Do vytříděných plastů patří:

plastové sáčky, nákupní tašky a pytle, plastové obaly a fólie, vypláchnuté plastové kelímky, vaničky a láhve od potravin, sešlápnuté PET lahve od nápojů, prázdné plastové nádoby a přepravky, plastové hračky, nářadí a jiné předměty, polystyren ( větší části vhodně nalámané )

Do vytříděných plastů nepatří:

textilie z umělých vláken, linolea a výrobky z PVC, novodurové trubky,kabely, guma, molitan, plastové obaly a nádoby znečištěné chemikáliemi, minerálními oleji apod.

Do vytříděných nápojových kartonů patří:

vypláchnuté a splácnuté vícevrstvé obaly od nápojů a potravin, např. od mléka, džusů, vína, kefírů apod.

Sklo

- kontejnery na sklo bílé a barevné jsou umístěny ve sběrném místě ( pod Podskalákem ) a u kulturního domu

Kovy

- ve sběrném místě ( pod Podskalákem )

Nebezpečné odpady

- barvy, ředidla, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, baterie a akumulátory, oleje atp. možno odkládat do umělých nádob ve skladu sběrného místa - místnost pod Podskalákem

Objemný odpad

- je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do uzavřených kontejnerů (např. koberce, matrace, nábytek ). Zvláštní kontejner je 2x ročně přistaven ke sběrnému místu v termínech dle svozového kalendáře ( též vyvěšeno na výlepových plochách a internetových stránkách obce )

Směsný komunální odpad

je zbylý komunální odpad, který nelze vytřídit - možno odkládat do igelitových pytlů bez kódu v den svozu dle svozového kalendáře u silnice III. třídy ( termín svozu též vyvěšen na internetových stránkách ), nebo do uzavřených kontejnerů ve sběrném místě - do kontejnerů nepatří žhavý popel!!! V topném období bude jeden uzavřený kontejner označen pro uložení popela - v minulosti docházelo k požárům z důvodu uložení žhavého popela, pokud vznikne požár a zjistí se viník, bude mu vyúčtována náhrada škody.

Stavební odpad

každý likviduje na své náklady ( odvoz do firmy KOS Jablonné n. O., EKOLA Libchavy ).

Povinný zpětný odběr některých výrobků

Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, se na některé výrobky vztahuje povinnost zpětného odběru po jejich vyřazení z užívání. Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků má ten, kdo je vyrábí nebo dováží. Povinnost informovat o způsobu zajištění a místech zpětného odběru má poslední prodejce, který výrobek prodal. Pokud tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele po celou provozní dobu a bez vazby na nákup nového zboží. Povinnost zpětného odběru se vztahuje na:

  • minerální oleje
  • elektrické akumulátory
  • galvanické články a baterie
  • výbojky a zářivky
  • pneumatiky
  • elektrozařízení pocházející z domácností.