ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

Poskytování informací

Žádosti o informace:

Základní informace o činnosti obecního úřadu jsou k dispozici na Obecním úřadě Studené nebo na webových stránkách www.studene.cz

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace: jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu a dotaz na informaci.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a žadateli se zašle výzva k doplnění informací.

 

Způsob podání žádostí:

  1. osobně na Obecním úřadě Studené, Studené 15, Studené, úřední den: pondělí  18:00 - 20:00
  2. telefonicky na čísle: pevná linka  465 642 420 nebo mobil 732 986 668
  3. poštou na adresu: Obecní úřad Studené, Studené 15, 561 64 Studené
  4. elektronicky emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  5. elektronicky datovou schránkou: x6aa3ij
  6. přes E-podatelnu, zde

 

Postup při vyřizování žádostí, návrhů, stížností a jiných dožádání:

Po doručení obecnímu úřadu se každé podání posoudí podle obsahu. Jde-li o podnět ve správním řízení, ke kterému je příslušný obecní úřad, vyřizuje podání v souladu se správním řádem, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy.Pokud k řízení, jehož se podání týká, není příslušný obecní úřad, postoupí v souladu se zákonem a ve lhůtě zákonem stanovené takové podání příslušnému správnímu orgánu, popř. jinému subjektu.

Stížnosti:

Při vyřizování stížností postupují orgány obce podle platných právních předpisů.
O ústních stížnostech, které nelze vyřídit při jejich podání, je ten, kdo stížnost přijímá, povinen sepsat záznam.Pokud k vyřízení stížnosti není příslušný obecní úřad, postoupí ji do 5 dnů příslušnému orgánu.

Lhůty pro vyřízení stížností:

Stížnosti, které není třeba prošetřovat na místě nebo na podkladě vyjádření či spisového materiálu jiné organizace, musí být vyřízeny do 10 dnů od dne doručení správnímu orgánu. Pokud stížnost není možné vyřídit do 10 dnů nebo pokud stížnost nebyla podána ústně či doručena osobně, musí být stěžovateli písemně potvrzen příjem stížnosti do 5 dnů ode dne doručení. Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů o jejich doručení, musí být vyřízeny nejdéle do 30 dnů ode dne doručení obecnímu úřadu. Tuto lhůtu lze překročit jen výjimečně a se souhlasem starosty obce. O překročení lhůty musí být stěžovatel vyrozuměn. 
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY:
podle §26 zákona 500/2004 Sb. - Správní řád
(správní řád)

Proti každému správnímu rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak, nebo pokud se účastník řízení odvolání nevzdal.

Poučení o opravném prostředku musí být součástí každého správního rozhodnutí.

Odvolání se podává u správního orgánu, který vydal napadené rozhodnutí, doručení jinému správnímu orgánu (i odvolacímu) nemá právní účinky.

Lhůta pro podání odvolání:

Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. od ústního vyhlášení, pokud se účastník řízení vzdal práva na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, jinak ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí do vlastních rukou). Pokud byl účastník řízení nesprávně poučen, popř. nebyl poučen vůbec, prodlužuje se lhůta k podání odvolání na 3 měsíce ode dne oznámení rozhodnutí.Lhůta je zachována, pokud bylo odvolání poslední den lhůty předáno k poštovní přepravě.

Místo a způsob podání odvolání:

Odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu lze podat písemně poštou nebo osobně v kanceláři obecního úřadu. Z odvolání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká (musí v něm být označeno napadené rozhodnutí) a co se navrhuje. Podání se posuzuje vždy podle obsahu. Odvolání musí být adresováno Obecnímu úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, a musí být vlastnoručně podepsáno účastníkem řízení - fyzickou osobou. Podání právnické osoby podepisuje osoba, která je oprávněna za ni činit právní úkony, což musí doložit (např. plnou mocí nebo výpisem z obchodního rejstříku).

 

Seznam žádostí:

Rok 2020:

Žádost č.j. 4/5/2020